Подсичане на стръмен склон

Подсичане на стръмен склон