Ski touring Kosovo and Macedonia

Ski touring Kosovo and Macedonia

Skiing down the Macedonian part of the mountain