The ridge of Karadzov Kamuk, Haidushki Kamuk and the Violet Meadow