Rila Monastery – Sofia Timetable

Rila Monastery – Sofia Timetable (click on the photo to see it full size)