Нов закон за туризма ще регламентира дейността на планинските водачи

В момента протича обществено обсъждане на нов закон за туризма, който ще регламентира реда за упражняване на професията „Планински водач“ в България. Според текстовете в новия закон лицата, които ще имат право да работят като водачи, не само трябва да са придобили професионална квалификация според регламента, но и да са регистрирани в новосъздадено „Национално професионално сдружение на планинските водачи“, да са положили изпит за правоспособност, както и да владеят поне един чужд език. Отговарящите на тези условия ще получават сертификат и идентификационна карта, издадени от сдружението.

Предстои регламентиране на нивата на правоспособност, като в новия текст се предвижда те да са три: придружител в планините, водач в планините и алпийски водач. На световно ниво съществуват две нива – планински водачи и придружители в планината, които имат свои представляващи неправителствени организации – UIAGM (планински водачи) и UIMLA (планински лидери). Условията за получаване на правоспособност в България, както и нивата на правоспособност ще бъдат описани в отделна наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.

Новосъздаденото сдружение ще поддържа публичен регистър с данните на правоспособните планински водачи. Също така би трябвало да контролира спазването на закона и Кодекса за професионална етика на планинските водачи, както и да ги представлява пред обществото и институциите. Получената правоспособност е възможно да бъде отнемана, а за упражняващите професията, без да отговарят на необходимите условия, са предвидени глоби в размер от 1000 лева при първоначално нарушение, и от 3000 – при повторно.

Пълният текст на новия закон може да бъде изтеглен от този адрес:

http://www.mee.government.bg/doc_vop/Zakonzaturizm.pdf

Comments are closed.