Training of the Bulgarian Mountain Rescue teams with their rescue dogs on Vitosha Mountain, Aleko Hut. Photo: Maya Maslinkova